Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57832
Title: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý theo yêu cầu của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
Authors: Nguyễn Thúy Hằng
Keywords: Bảo hộ
Quyền sở hữu trí tuệ
Chỉ dẫn địa lý
Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam
Liên minh Châu Âu
EVFTA
Abstract: Tài liệu yêu cầu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý của Hiệp định EVFTA; tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 6 (339)-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.