Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57846
Title: Cơ sở xây dựng các tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hành chính
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Xây dựng
Tình tiết giảm nhẹ
Tình tiết tăng nặng
Trách nhiệm hành chính
Abstract: Trách nhiệm hành chính là hậu quả pháp lý bất lợi mà Nhà nước áp dụng dối vối chủ phạm hành chính, được thể hiện bằng các biện pháp trách nhiệm hành chính (hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả). Tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng biện pháp trách nhiệm hành chính đối với chủ thể vi phạm thì Nhà nước cũng càn có sự phân hóa cụ thể về tính chất, mức độ để tu đó quyết định các hình thức xử phạt, mức xử phạt cho phù hợp. Thực tiễn thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chứng minh rằng việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng đối cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính là hiệu quả và thiết thực, có tác dụng trong việc cá thể hóa, phân hóa mức độ trách nhiệm hành chính. Bài viết trình bày cơ sở cho việc xây dựng các tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng trong pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 03 (133)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.