Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57862
Title: Quản lý, giám sát công nghệ tài chính trong lĩnh vực chứng khoán kinh nghiệm của một số quốc gia và đề xuất cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Quang Thương
Keywords: Công nghệ tài chính
Chứng khoán
Việt Nam
Đổi mới sáng tạo
Abstract: Khái niệm về công nghệ tài chính (fintech) không còn quá mới mẻ, tuy nhiên chưa có nhiều các công trình nghiên cứu về fintech trên thị trường chứng khoán (TTCK) cả trong nước ngoài nước. Trên TTCK Việt Nam, khung pháp lý phục vụ cho việc quản lý, giám sát đối với hoạt động fintech vẫn đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý, giám sát fintech của một số nước trên thế giới, bài viết đúc rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất cho TTCK Việt Nam về cách thức tổ chức, khung pháp lý, chính sách và cơ chế hỗ trợ sáng tạo cho hoạt động ứng dụng fintech.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam / Số 4-Tháng 8/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.