Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57880
Title: Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn trong pháp luật xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Hình thức
Quyền sử dụng giấy phép
Chứng chỉ hành nghề
Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính
Abstract: Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đổi với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Bài viết phân tích những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng hình thức xử phạt này, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.