Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57881
Title: Kinh nghiệm của Trung Quốc, Ấn Độ về xây dựng pháp luật lao động và an sinh xã hội tạo các đặc khu kinh tế - gợi mở cho Việt Nam
Authors: Hà Thị Hoa Phượng
Keywords: Kinh nghiệm
Trung Quốc
Ấn Độ
Pháp luật lao động
An sinh xã hội
Đặc khu kinh tế
Việt Nam
Abstract: Là những quốc gia có một số nét tương đồng về điều kiệu kinh tế - xã hội Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ đều lựa chọn việc xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Bài viết phân tích những thành công của Trung Quốc và thất bại của Ấn Độ trong việc hình thành khung pháp lý về lao động và an sinh xã hội tại các đặc khu kinh tế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi hoàn thiện Dự án Luật Đon vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.