Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57887
Title: Hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiến việc làm khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
Authors: Nguyễn Thành Phương
Keywords: Đào tạo
Chuyển đổi nghề
Việc làm
Thu hồi đất nông nghiệp
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những nội dung chưa thống nhất trong các quy định hiện hành về cơ chế ho trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm Mem việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và những vấn đề liên quan phát sinh từ Luật Đất đai năm 2013 cần sửa đổi, bổ sung.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.