Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57896
Title: Một số bất cập trong quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư và định hướng hoàn thiện
Authors: Trần Linh Huân
Keywords: Chung cư
Pháp luật
Quản lý
Sử dụng
Nhà chung cư
Định hướng
Abstract: Quản lý, sử dụng nhà chung cư là một trong những hoạt động đóng vai trò quan trọng nhằm duy trì trật tự trong quản lý và đảm bảo lợi ích cho các chủ thể sử dụng nhà chung cư. Tuv nhiên, hiện nay các quy định pháp luật điều chỉnh về vấn đề này vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động quản lý, sử dụng nhà chung cư. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra một số điêm hạn chế, bất cập trong hoạt động quản lý, sử dụng nhà chung cư; từ đó đưa ra một sổ kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.