Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57919
Title: Nghiên cứu các hoạt động hỗ trợ khởi sự kinh doanh ở Việt Nam
Authors: Trần Văn Trang
Keywords: Hỗ trợ
Kinh doanh
Việt Nam
Khởi sự
Abstract: Dựa trên việc khảo sát đối với 36 chuyên gia về khởi nghiệp, bài báo đánh giá 3 nhóm hoạt động hỗ trợ khởi sự kinh doanh đi theo quá trình khởi nghiệp bao gồm các hoạt động đào tạo, giáo dục về khởi nghiệp; các hỗ trợ tài chính và các hoạt động hậu cần khởi nghiệp. Kết quả cho thấy các điểm yếu nhất của hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp lần lượt là giáo dục về khởi nghiệp ở bậc phổ thông; giáo dục khởi nghiệp ở bậc đại học; các hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Điểm được đánh giá cao của hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp là các yếu tố cơ sở hạ tầng cho khởi nghiệp. Dựa trên các kết quả nghiên cứu này, một số khuyến nghị đã được nêu trong bài báo nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ khởi sự kinh doanh ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 27 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 14, tháng 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.