Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57926
Title: Một số vấn đề về trường chuyên ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Trần Thị Thúy, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu, Thư viện Quốc hội
Keywords: Trường chuyên
Việt Nam
Lớp năng khiếu
Abstract: Chuyên đề tập trung nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của trường chuyên, thực trạng trường chuyên hiện nay, và các quan điểm khác nhau về chính sách phát triển của trường chuyên.
Issue Date: 2020-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 28 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.