Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57932
Title: Tự chủ tài chính - Cơ hội và thách thức đối với các trường đại học công lập Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Tự chủ tài chính
Trường đại học công lập
Nghị định 16/2015/NĐ CP
Abstract: Trong tiến trình đổi mới của Nhà nước thì việc đổi mới cơ chế tự chủ tài chính các trường đại học công lập đang là yêu cầu cần thiết được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, góp phần đổi mới cơ chế quản lý tài chính công ở nước ta. Để thực hiện các giải pháp nêu trên, Chính phủ và các trường đại học công lập cần thực hiện các nội dung liên quan. Bài viết phân tích cơ hội và thách thức trong tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2017-03-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.