Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57946
Title: Sự tương thích giữa pháp luật cạnh tranh với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Pháp luật cạnh tranh
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Lĩnh vực cạnh tranh
Abstract: Trong bối cảnh của một nền kinh tế đang phát triển, các vi phạm pháp luật liên quan đến cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng về số lượng, đa dạng và phức tạp, tinh vi về tính chất, thủ đoạn. Các hành vi vi phạm này cần phải được xử lý kịp thời nhằm bảo đảm phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Bài viết phân tích sự tương thích giữa pháp luật cạnh tranh với Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 01(131)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.