Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57958
Title: Xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
Authors: Phạm Thái
Keywords: Xung đột lợi ích
Kiểm soát xung đột lợi ích
Phòng, chống tham nhũng
Kiểm soát xung đột
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ khái niệm xung đột lợi ích, tiếp cận xung đột lợi ích từ góc độ một dạng tình huống đặc thù trong cơ chế làm phát sinh hành vi tham nhũng. Với vai trò đặc biệt quan trọng như vậy, việc kiểm soát xung đột lợi ích cũng chính là kiểm soát các tình huống có thể phát sinh hành vi tham nhũng trên thực tế. Tính phức tạp các tình huống xung dột lợi ích đòi hỏi phải có nhận thức dày dặn vì nó tạo cơ sở cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, cũng như những bảo đảm đồng bộ khác về kinh tế - xã hội để có thể kiểm soát hiệu quả loại tình huống này.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 01(131)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPLVN.1.20.Xung dot loi ich trong phong chong tham nhung VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.