Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57976
Title: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Giải trình
Luật Đất đai (sửa đổi)
Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ họp thứ 5
Abstract: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua, bao gồm một số nội dung cụ thể như: sở hữu toàn dân đối với đất đai; quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với đất đai; chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
Issue Date: 2013-06-07
Type: Báo cáo
Extent: 55 trang; pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ năm (Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 21/6/2013).
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC gtrinh Luat DDsd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.