Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57982
Title: Tác động của đòn bẩy lên hiệu quả hoạt động công ty niêm yết tại Việt Nam
Authors: Ngô Văn Toàn, Vũ Bá Thành
Keywords: Công ty niêm yết
Hiệu quả
Hoạt động
Tác động của đòn bẩy
Abstract: Nghiên cứu này điều tra tác động của đòn bẩy lên hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và sử dụng dữ liệu bảng mẫu là 144 quan sát trong khoảng thời gian từ 2010 - 2015. Các thước đo sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động (ROE, ROA, Tobins Q, EPS và PROF) là biến số phụ thuộc. Các thước đo về cấu trúc vốn (LTDTA, STDTA và TDTE) là biến độc lập. SIZE, TANG và GROWTH là biến kiểm soát mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hiệu quả hoạt động được đo lường bởi EPS quan hệ cùng chiều với STDTA. ROA quan hệ ngược chiều với TDTE. ROE và EPS có quan hệ cùng chiều với TDTE. EPS có quan hệ ngược chiều với LTDTA và ROE có quan hệ cùng chiều với LTDTA.
Issue Date: 2017-07-15
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.