Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57985
Title: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hệ thống tài chính tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
Authors: Đặng Thị Huyền Anh
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Hệ thống tài chính
Bội chi ngân sách
Abstract: Hệ thống tài chính có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống tài chính cũng là khu vực chịu ảnh hưởng từ diễn biến của tăng trưởng. Sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt những thành tựu đáng ghi nhận với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 6,5%, góp phần cải thiện nhanh chóng mọi mặt đời sống xã hội. Song, tăng trưởng kinh tế cũng gây áp lực suy yếu hệ thống tài chính, dẫn đến những nguy cơ biến động bất lợi ảnh hưởng tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng trong tương lai nếu không có những giải pháp phù hợp đảm bảo tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, đồng thời củng cố an toàn cho hệ thống tài chính Việt Nam.
Issue Date: 2017-11-21
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.