Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57994
Title: Ảnh hưởng của chính sách tài khóa lên lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại các nước Đông Nam Á
Authors: Trương Minh Tuấn
Keywords: Chính sách tài khóa
Tăng trưởng kinh tế
Lạm phát
Các nước Đông Nam Á
Abstract: Bài nghiên cứu tập trung phân tích ảnh hưởng của các cú sốc từ chính sách tài khóa lên lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai từ kết quả của mô hình PVAR, lấy dữ liệu tại các quốc gia Đông Nam Á trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2016. Kết quả cho thấy, các “cú sốc” từ chỉ tiêu công có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, nhưng lại gây ra lạm phát. Bên cạnh đó, các cú sốc từ số thu thuế lại tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
Issue Date: 2018-06-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.