Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58000
Title: Bản tin Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhận lực quý II năm 2020
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Bản tin
Hội đồng quốc gia giáo dục
Giáo dục
Nhân lực
Phát triển nhân lực
Abstract: Bản tin tổng hợp những bài viết cung cấp các vấn đề liên quan đến giáo dục trong quý II năm 2020. Một số vấn đề được đề cập: Hoàn thiện các mô hình giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục mầm non trong Chiến lược Giáo dục giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2045, quy định về lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, quan điểm tiếp cận Chiến lược quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam,...
Issue Date: 2020
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.