Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58002
Title: Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tranh tụng và giải pháp hoàn thiện
Authors: Nguyễn Hải Ninh
Keywords: Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Tranh tụng
Giải pháp
Abstract: Bài viết đưa ra quan điểm về mô hình tố tụng Việt Nam lần đầu ghi nhận tố tụng là nguyên tắc trong luật tố tụng hình sự; làm rõ nội dung của nguyên tắc "tranh tụng trong hình sự được bảo đảm đánh giá sự thể hiện của nguyên tắc trong các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; chỉ ra điểm hạn chế trong quy định của Bộ luật từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật để xác minh thẩm định đúng phạm vi điều chỉnh của nguyên tắc, nhiệm vụ quyền hạn của thẩm phán cũng như quyền thu thập, bổ sung chứng cứ của tòa án nhằm bảo đảm thực thi nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 02(237), tháng 02/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.2.20.BLTTHS 2015_tranh tung_giai phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.