Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58015
Title: Những giá trị của luật tục về đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai vùng Tây Nguyên
Authors: Tô Văn Hòa
Keywords: Luật tục
Đất đai
Tranh chấp đất đai
Tây Nguyên
Giải quyết tranh chấp đất đai
Abstract: Tình trạng tranh chấp đất đai ở vùng Tây Nguyên trong những năm vừa qua diễn ra hết gay gắt, trong đó có nhiều tranh chấp liên quan tới đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ - nhóm dân cư chiếm số lượng thứ hai ở khu vực này hiện nay. Bài viết cung cấp một góc nhìn về luật tục các dân tộc Tây Nguyên điều chỉnh mối quan hệ liên quan tới đất đai cũng như các cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai truyền thống và rút ra những giá trị đáng tham khảo phục vụ cho việc giải quyết một cách hiệu quả các tranh chấp đất đai có liên quan tới dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Các giá trị đó bao gồm: Đề cao tinh thần hoà giải giữa hai bên; đề cao uy tín của người phân xử; coi trọng lí lẽ, chứng cứ trong phân xử; quá trình phân xử tranh chấp luôn thể hiện tính khách quan, trung thực, công khai và minh bạch
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 03(238), tháng 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.