Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58022
Title: Hoàn thiện các quy định của Luật Đất đai năm 2013 về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Authors: Phạm Xuân Thắng
Keywords: Luật Đất đai
Doanh nghiệp
Đầu tư nước ngoài
Đất đai
Abstract: Thời gian vừa qua, những quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong pháp luật đât đai nước ta đã không ngừng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đât đai đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước của ngoài, góp phần thể chế hóa đầy đủ chính sách Đảng về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, các đầu tư nước ngoài quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Luật Đất đai năm 2013 còn tồn tại những hạn chế, bất cập cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.