Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58030
Title: Hoàn thiện quy định của pháp luật về quy trình xác định giá đất cụ thể
Authors: Châu Hoàng Thân
Keywords: Pháp luật
Giá đất
Xác định giá đất
Abstract: Bài viết này phân tích những bất cập, hạn chế trong quy định hiện hành về quy trình xác định giá đất cụ thể và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm giá đất cụ thể phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, cân bằng lợi ích các bên và phát huy hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1- Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.