Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58045
Title: Một số kiến nghị nhằm bổ sung hoàn thiện Luật điện ảnh: Nhìn từ góc độ khai thác điện ảnh để thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước
Authors: Phạm Ngọc Phương Thủy
Keywords: Điện ảnh
Luật điện ảnh
Du lịch
Abstract: Sau gần 14 năm (2006-2020) thi hành, Luật điện ảnh Việt Nam đã tạo pháp lý, hỗ trợ và đem lại nhiều bước tiến cho công cuộc "khai thác điện ảnh đê thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước Tuy nhiên nội dung một số điều luật liên quan vẫn còn tồn tại nhiều điểm hạn chế và chưa được một khuôn khổ phù hợp với thực tế xã hội. Bài viết này phân tích, đánh giá một số bất cập trong quy định của pháp luật điện ảnh hiện hành, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật điện ảnh phù hợp với thực tiễn xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.