Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58047
Title: Học liệu điện tử và đề xuất phương thức tiếp cận trong việc xây dựng học liệu điện tử tại học viện tư pháp (Phần 1)
Authors: Nguyễn Thị Minh Huệ
Keywords: Học liệu điện tử
Học viện Tư pháp
Học liệu
Đào tạo qua mạng
Bài giảng điện tử
Abstract: Học liệu điện từ (HLĐT) là một trong những điều kiện quan trọng để cơ sở đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. Để có thể xây dựng được khi HLĐT phục vụ hoạt động đào tạo qua mạng tại Học viện Tư pháp cần phải hiểu rõ về học liệu điện tử, ưu nhược điểm và các phân nhóm của học liệu điện tử. Kết hợp với việc tổng hợp thực tiễn về cục số về phương thức tiếp cận trong việc xâv dựng HLĐT của một số cơ sở đào tạo và việc nhận diện một đặc thù trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp, tác giả đưa ra một số đề xuất phương thức tiếp cận trong việc xây dựng học liệu điện tử tại Học viện Tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Hoc lieu dien tu_xay dung_Vien tu phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.