Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58055
Title: Thứ tự ưu tiên áp dụng giữa tập quán quốc tế và pháp luật quốc gia trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Authors: Đinh Thị Tâm
Keywords: Tập quán pháp
Pháp luật Quốc gia
Quan hệ dân sự
Yếu tố nước ngoài
Abstract: Việc xác định thứ tự ưu tiên áp dụng các nguồn luật trong điều chình các quan hệ rất quan trọng, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong áp dụng. Do vậy, trong hệ thống pháp luật của mình, các quy định về thứ tự ưu tiên áp dụng các nguồn luật, pháp luật Việt Nam không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định cụ thể về thứ tự ưu tiên áp dụng giữa tập quán quốc tế và pháp luật quốc gia nói chung và trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói riêng. Bài viết phân tích các quy định về nguyên tắc áp dụng tập quán trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài của pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, đối chiếu với thực tiễn áp dụng để thay đổi được thứ tự ưu tiên áp dụng giữa tập quán quốc tế và pháp luật quốc gia.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.