Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58059
Title: Vi phạm hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo Công ước viên năm 1980 – Kinh nghiệm cho Việt Nam (tiếp theo số 6/2020)
Authors: Vũ Huy Hoàng
Keywords: Vi phạm hợp đồng
Nghĩa vụ
Công ước viên năm 1980
Việt Nam
Hàng hóa quốc tế
Abstract: Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam từ 01/01/2017. Việc áp dụng CISG có tác động tích cực tới việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực mua bán hàng hóa. Thông qua việc nghiên cứu, CISG về vấn đề phân tích các quy định của vi phạm hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ (gọi tat là vi phạm hợp đồng trước hạn), bài viết chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và chỉ định hướng khắc phục những bất cập đó.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Vi pham hop dong truoc thoi han_cong uoc vien 1980_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.