Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58069
Title: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện sự phân công giữa Quốc hội và Chính phủ trong lĩnh vực lập pháp ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Quyên
Keywords: Phân công
Quốc hội
Chính phủ
Lập pháp
Giải pháp hoàn thiện
Abstract: Sự phân công giữa lập pháp và hành pháp là sự phân công lao động trong việc thực thi quyền lực, đảm bảo cho sự phối hợp nhịp nhàng và kiểm soát lẫn nhau giữa hai cơ quan này trong việc thực thi quyền lực. Sự phân công giữa Quốc hội và Chính phủ càng rõ ràng, càng mạch lạc, càng hợp lý sẽ là cơ sở tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa hai nhánh quyền lực này trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Sự phân công không rõ ràng hoặc hiểu không đúng sự phân công là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bao biện làm thay, quá tải, hình thức, làm không đúng, không đủ, không có trách nhiệm và sẽ không đạt chất lượng, hiệu quả công việc. Bài viết này phân tích thực trạng về sự phân công giữa Quốc hội và Chính phủ trong lĩnh vực lập pháp ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đề xuất những giải pháp hoàn thiện sự phân công này.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.