Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58148
Title: Thuốc trừ sâu sinh học hướng tới nền nông nghiệp bền vững
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Thuốc trừ sâu
Sinh học
Nông nghiệp
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp trên thế giới; thuốc trừ sâu sinh học; hướng dẫn của FAO về quy định đăng ký thuốc trừ sâu sinh học, quy định của EU và OECD; tình hình nghiên cứu, sử dụng và quản lý thuốc trừ sâu sinh học ở Việt Nam.
Issue Date: 2015-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 46 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 6-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl6_2015.Thuoc tru sau sinh hoc-NNg ben vung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 691,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.