Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58170
Title: Internet vạn vật: Hiện tại và tương lai
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Internet
Vạn vật
Hiện tại
Tương lai
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến khung khái niệm về internet vạn vật; các ứng dụng internet vạn vật; các công nghệ internet vạn vật; tương lai của internet vạn vật.
Issue Date: 2017-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 54 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 5-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl5_2017.Internet van vat-Hien tai va tg lai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 943,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.