Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58173
Title: Sinh học tổng hợp
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Sinh học
Tổng hợp
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến các khái niệm về sinh học tổng hợp; sự sống tổng hợp; các ứng dụng của sinh học tổng hợp; đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro.
Issue Date: 2017-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 60 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 8-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl8_2017.Sinh hoc tong hop.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.