Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58181
Title: Khoa học mở: Các xu hướng chính sách gần đây
Keywords: Khoa học mở
Chính sách
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đưa ra tình cấp thiết và tác động của khoa học mở; truy cập mở công bố khoa học; dữ liệu nghiên cứu mở; quản trị khoa học mở: Hoạt động, xu hướng và chính sách.
Issue Date: 2018-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 54 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 10-2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl10_2018.Khoa hoc mo-cac xu hg csach gan day.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.