Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58182
Title: Phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Phát triển
Đô thị xanh
Đông Nam Á
Tổng luận
Abstract: Tài liệu đề cập đến nhu cầu phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á; nắm bắt các cơ hội chưa khai thác: chính sách phát triển đô thị xanh; đòn bẩy quản lý cho phép phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á.
Issue Date: 2017-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 58 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 10-2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl10_2017.Phtrien do thi xanh o DNA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.