Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58231
Title: Định vị thương hiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thương mại, du lịch và đầu tư
Authors: Nguyễn Thành Trung
Keywords: Định vị
Thương hiệu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thương maị
Du lịch
Đầu tư
Abstract: Thương hiệu địa phương gắn với 8 nhóm nhân tố cấu thành thương hiệu địa phương. 8 nhóm nhân tố bao gồm: (1) thương mại, (2) đầu tư, (3) du lịch, (4) con người, (5) thể chế, (6) đặc điểm địa phương, (7) cơ sở hạ tầng và (8) văn hóa. Các nhóm nhân tố này cấu tạo nên thương hiệu địa phương, góp phần làm nên sức mạnh của thương hiệu địa phương đồng thời củng chứa đựng trong đó những nguồn lực mà địa phương muốn thu hút. Nội dung bài viết này chỉ giới hạn xem xét thương hiệu gắn với các ma trận định vị đối với thương mại, đầu tư và du lịch.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.