Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58239
Title: Kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo lợi ích khi tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bài học cho Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm Hoàng Lam
Keywords: Kinh nghiệm quốc tế
Lợi ích
Ruộng đất
Nông nghiệp
Công nghệ cao
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ... là xu hướng chung của các trong quá trình đô thị hóa .Một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình này là cần tập trung ruộng đất diện tích đủ lớn để phát triển. Bài viết đi sâu nghiên cứ kinh nghiệm đảm bảo lợi ích của các chủ thể khi tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao của một số nước làm bài học kinh nghiệm cho thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.