Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58244
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với mô hình kinh tế chia sẻ trong phát triển dịch vụ du lịch ở Việt Nam
Authors: Phạm Văn Hiếu
Keywords: Du lịch dịch vụ
Quản lý Nhà nước
Kinh tế
Dịch vụ
Du lịch
Việt Nam
Abstract: Kinh tế chia sẻ là một bộ phận của nền kinh tế quốc dân, do đó, Nhà nước cần có các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển sao cho nền kinh tế chia sẻ (KTCS) phát triển có hiệu quả phù họp với định hướng và yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là phù hợp với các đặc điểm của các dịch vụ du lịch (DVDL) ở Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển. Việc quản lý này chịu sự ảnh hưởng cùa các yếu tố khác nhau tác động đến mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch. Bài viết sau đây sẽ phân tích các yếu tố này đối với mô hình kinh tế chia sẻ trong phát triển dịch vụ du lịch ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.