Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58257
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần Văn Đạt, Đinh Thu Quỳnh
Võ Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Thị Phương Thảo
Keywords: Yếu tố
Tài sản thương hiệu
Đại học Ngân hàng
TP. Hồ Chí Minh
Abstract: Thương hiệu trường đại học thể hiện tên giao dịch của một trường, được gắn với bản sắc riêng và uy tín, hình ảnh khác của nhà trường nhằm gây dấu ấn sâu đậm đối với người học, nhà tuyển dụng và phân biệt với các trường trong hoạt động đào tạo. Bài viết này sẽ xem xét áp dụng mô hình của Pinar và Trapp (2014) về tài sản thương hiệu cho các trường đại học bao gồm bao gồm các nhân tố sau: (1) Thành phần cốt lõi: chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, danh tiếng, trung thành thương hiệu, (2) Thành phần hỗ trợ: Dịch vụ thư viện, điều kiện sinh hoat, cơ hội nghề nghiệp và cơ sở vật chất để tạo ra một thương hiệu đại học vững mạnh.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.