Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58274
Title: Quan điểm, định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính thúc đẩy nghiên cứu khoa học hướng tới mô hình đại học đổi mới sáng tạo trong các trường đại học ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Lan Phương, Trần Thị Hoa Thơm
Keywords: Đổi mới sáng tạo
Tài chính
Chính sách tài chính
Nghiê cứu khoa học
Đại học
Việt Nam
Abstract: Trong những năm qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, các trường đại học đã có những đầu tư mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học nhằm hướng tới những sản phẩm, những công bố có chất lượng cao nhằm nâng cao thương hiệu của nhà trường cũng như góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn nghiên cứu khoa học hướng tới mô hình đại học đổi mới sáng tạo trong các trường đại học của Việt Nam còn nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi cần có những cơ chế, chính sách tài chính tốt, đúng tầm để kích thích sáng tạo và sự cống hiến của đông đảo các nhà khoa học và chuyên gia trong các trường đại học.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.