Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58331
Title: Kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự
Authors: Thạch Phước Bình, Bùi Thị Loan
Keywords: Kháng nghị
Giám đốc thẩm
Tố tụng dân sự
Abstract: Bài viết này trình bày, phân tích các quy định của pháp luật về kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự (chủ thể có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm; căn cứ, điều kiện kháng nghị giám đốc thẩm; trình tự, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm), thực tiễn áp dụng thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP13.7.20.Khang nghị GĐT trong to tung dan su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.