Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58333
Title: Tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong phát triển kinh tế
Authors: Trần Văn Thiện
Keywords: Kinh tế
Cơ sở hạ tầng
Kỹ thuật
Abstract: Bài viết làm rõ tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong nền kinh tế Việt Nam, chỉ ra những thực trạng, cơ hội cũng như giải pháp phát triển bền vững hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế. Đồng thời, nêu rõ vai trò định hướng của Nhà nước trong quy hoạch, đầu tư; cần có chính sách khuyến khích đa dạng các nguồn vốn, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và người dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ phát triến kinh tế đất nước.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.