Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58366
Title: Vai trò của Chính phủ điện tử trong quá trình xây dựng nền kinh tế số Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Thành
Keywords: Chính phủ điện tử
Chính phủ
Kinh tế số
Việt Nam
Abstract: Chính phủ luôn giữ vai trò hết sức quan trọng, quyết định, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nền kinh tế số nói riêng của các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế số, hướng đến việc xây dựng thành công quốc gia số là một trong những mục tiêu quan trọng của các quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Sự thành công này một phần quyết định quan trọng, đi trước bởi sự chuyển đổi thành công của Chính phủ điện tử sang Chính phủ số. Bài nghiên cứu đặt vấn đề về quá trình chuyển đổi này.
Issue Date: 2020-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 17 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 19, tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.