Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58368
Title: Vai trò của doanh nghiệp với giáo dục đại học Việt Nam
Authors: Trần Tấn Hùng, Ngô Thị Mỹ Thúy
Keywords: Doanh nghiệp
Giáo dục
Giáo dục đại học
Việt Nam
Abstract: Doanh nghiệp là một trong những bên liên quan quan trọng nhất đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với giáo dục đại học. Hoạt động thực tiễn tại các doanh nghiệp chính là môi trường để kiểm định chính xác chất lượng đào tạo. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với tốc độ cao trên thế giới và Việt Nam, cần phải có những nghiên cứu đánh giá đúng vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi liên kết đào tạo. Bài viết tập trung phân tích vai trò của doanh nghiệp gắn với hoạt động đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Issue Date: 2020-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.