Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58384
Title: Hoàn thiện pháp luật trong bảo đảm an ninh phi truyền thống
Authors: Phạm Tuấn Dũng
Keywords: An ninh
Bảo đảm an ninh
An ninh phi truyền thống
Abstract: Khái niệm “An ninh phi truyền thống” (ANPTT) được hiện diện trong nhiều văn kiện có tính chất chính trị - pháp lý trên các diễn đàn song phương, đa phương và đặc biệt ANPTT còn nhận được quan tâm dưới góc độ xây dựng pháp luật của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, các cơ chế điều chỉnh pháp luật của chúng ta đối với các quan hệ xã hội nảy sinh từ lĩnh vực ANPTT còn nhiều bất cập, cả dưới góc độ thể chế lẫn cơ chế vận hành. Từ những lý do trên, tác giả muốn đề cập dưới góc độ nhìn nhận đúng thực trạng pháp luật của nước ta về phòng, chống ANPTT. Trên cơ sở đó, bước đầu đề xuất một số nội dung, giải pháp hoàn thiện pháp luật về phòng, chống ANPTT trong thời gian tới, đồng hành về xây dựng pháp luật cùng các nước trong khu vực và thế giới
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng 7 năm 2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.