Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58395
Title: Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình
Authors: Phan Trung Lý, Nguyễn Trung Thành
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Việt Nam
Xã hội chủ nghĩa
Minh bạch
Giải trình
Abstract: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: "Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị..." Vì vậy, để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN, trước hết cần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu đó gắn liền với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung phân tích những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; vị trí, vai trò và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình nhằm đáp ứng yêu cầu của xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 (415) Kỳ 1-Tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP15.8.20.NNuoc VNam_cong khai_minh bach_giai trinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.