Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58397
Title: Quy trình hoạch định chính sách và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực chính sách của đại biểu Quốc hội
Authors: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Hoạch định
Chính sách
Năng lực chính sách
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Chính sách công liên quan trực tiếp đến tính đáp ứng, tính đại diện, tính trách nhiệm, tính đáng tin cậy và tính hiệu quả của quản trị nhà nước. Vì vậy, đảm bảo chất lượng chính sách công một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn luôn được quan tâm. Trong phạm vi bài viết này, tác giả khái lược lý luận về quy hoạch định chính sách công và nêu lên một sổ gợi mở nhằm góp phần nâng cao năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 (415) Kỳ 1-Tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.