Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58399
Title: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng, Phó Thủ tướng cơ quan điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Authors: Ngô Văn Vịnh, Hoàng Thịnh
Keywords: Quyền hạn
Thủ tướng
Phó Thủ tướng
Cơ quan điều tra
Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2015
Abstract: Bài viết này phân tích làm rõ những điểm mới; những hạn chế, bất cập trong các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra (CQĐT); và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật trên các phương diện kỹ thuật lập pháp, sự phù hợp, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác cũng như thực tiễn trong phòng, chống tội phạm.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 (415) Kỳ 1-Tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.