Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58400
Title: Chính sách phát triển công nghiệp và kinh tế số của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hàm ý đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Chiến Thắng, Đinh Mạnh Tuấn
Keywords: Chính sách
Công nghiệp
Kinh tế số
Liên minh Châu Âu
Cách mạng Công nghiệp
Lần thứ tư
Việt Nam
Abstract: Trên cơ sở giới thiệu và khảo cứu kinh nghiệm về chính sách phát triển công nghiệp và kinh tế số của Liên minh Châu Âu (Eu) trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), đánh giá tính sẵn sàng của Việt Nam trong phát triển nền kinh tế số, các tác giả đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam nhằm tận dụng những thời cơ cũng như vượt qua các thách thức của cuộc cách mạng này.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.