Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58407
Title: Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam trong văn xuôi đương đại thời kỳ đổi mới
Authors: Vũ Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Văn hóa tín ngưỡng
Việt Nam
Văn xuôi
Văn hóa dân gian
Abstract: Văn học là tấm gương phản chiếu văn hóa dân tộc. Giá trị đích thực của văn học là ở chỗ nó phản ảnh tất cả các vấn đề văn hóa, xã hội, vận mệnh, tiền đồ của dân tộc, phản ánh tinh thần của thời đại. Nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ ở Việt Nam đi suốt chiều dài lịch sử của đất nước cũng đã không ngừng khai thác những giá trị văn hóa dân tộc trong sáng tác của mình. Văn xuôi thời kỳ đổi mới tưởng chừng bị cuốn theo thời đại của công nghệ thông tin, song trong sáng tác của những nhà văn, ngay cả thế hệ các nhà văn trẻ vẫn đậm đặc những sắc thái văn hóa dân tộc như: Tín ngưỡng, phong tục, đạo Mẫu... Bài viết bàn về văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam qua các tác phẩm văn xuôi đương đại thời kỳ đổi mới.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang,pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH7.20.Vhoa tin nguongVN_van xuoi duong dai thoi ky doi moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.