Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58430
Title: Bàn về nhà nước kiến tạo trên thế giới và hàm ý với Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Chiện
Keywords: Nhà nước kiến tạo
Thế giới
Hàm ý
Việt Nam
Abstract: Nhà nước kiến tạo tạo trên thế giới phát triển là một mô hình đã được thể nghiệm thành công ở thế giới. Là một quốc gia đang chuyển đổi mô hình phát triển, Việt Nam đang nỗ lực kiếm tìm mô hình nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp, bài viết làm rõ nguồn gốc, nội hàm khái niệm, các mô hình nhà nước kiến tạo phát triển trên thế giới, từ đó gợi mở một số hàm ý đối với thực tiễn Việt Nam.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH9.20.Ban ve nha nuoc kien tao tren TG_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.