Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58444
Title: Cơ sở xác định mức phạt cụ thể khi có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. Kinh nghiệm của Canada và một số gợi ý cho Việt Nam
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Mức phạt
Tình tiết giảm nhẹ
Tình tiết tăng nặng
Kinh nghiệm
Canada
Việt Nam
Abstract: Trách nhiệm hành chính là hậu quả pháp lý bất lợi mà Nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm hành chính, được thể hiện bằng các biện pháp trách nhiệm hành chính. Tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng biện pháp trách nhiệm hành chính đối với chủ thể vi phạm thì Nhà nước cũng cần có sự phân hóa cụ thể về tính chất, mức độ để từ đó quyết định mức phạt cho phù hợp. Bài viết phân tích cơ sở xác định mức phạt cụ thể khi có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng theo pháp luật Canada và rút ta một số bài kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 năm 2020
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.