Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58485
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định CPTPP
Authors: Vũ Ngọc Diệp
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Ngành Ngân hàng Việt Nam
Hiệp định CPTPP
Abstract: Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết giữa 11 nước thành viên nằm hai bên bờ Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Hiệp định gồm 30 chương với khoảng 6.000 trang văn bản bao trùm rất nhiều vấn đề từ thương mại truyền thống, thương mại ít được biết đến và các vấn đề khác liên quan đến thương mại, trong đó có lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Việc thực thi Hiệp định CPTPP sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như lĩnh vực tài chính - ngân hàng nói riêng. Bài viết tìm hiểu về Hiệp định CPTPP, những cam kết trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng trước bối cảnh thực thi Hiệp định CPTPP.
Issue Date: 2019-06-26
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.