Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58487
Title: Nghiên cứu mối liên hệ giữa hiệu quả đầu tư và tăng trưởng kinh tế
Authors: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Đầu tư
Tăng trưởng kinh tế
Bền vững
Việt Nam
Abstract: Dù tăng trưởng kinh tế đã dần hồi phục, với tăng trưởng GDP đạt 6,81% trong năm 2017 - mức cao nhất kể từ năm 2008 đến nay, song hệ số đầu tư tăng trưởng (ICOR) tiếp tục ở mức cao, đặt ra nhiều vấn đề đối với chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư tại Việt Nam. Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa hiệu quả đầu tư và tăng trưởng kinh tế và đề xuất giải pháp cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững.
Issue Date: 2018-06-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 17 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.